Volgens Thijmen van Bree, senior economisch onderzoeker en consultant bij TNO Vector, is investeren in nieuwe industriële kennis essentieel voor de toekomst van Nederland. TNO Vector richt zich op het overdenken van grote maatschappelijke ontwikkelingen en de integratie van hedendaagse uitdagingen. De focus ligt op het versterken van het bedrijfsklimaat en de toekomstige verdienmogelijkheden van Nederlandse ondernemingen.

Van Bree schreef hierover een artikel op de website van TNO Vector.  Er zijn volgens hem verscheidene zorgen die het bedrijfsleven in Nederland belasten. Dat varieert van het behalen van klimaatdoelstellingen binnen gestelde termijnen en internationale concurrentievermogen tot tekorten op de arbeidsmarkt en de noodzaak voor meer controle over de veiligheid van leveringsketens. Bovendien wordt Nederland geconfronteerd met een gebrek aan investeringen in onderzoek en ontwikkeling (R&D) en innovatie vergeleken met buurlanden, wat resulteert in een vertraging van de groei in arbeidsproductiviteit. Prominente bedrijven zoals ASML en Boskalis hebben dan ook hun zorgen geuit over het bereiken van groeiambities in Nederland, wat geleid heeft tot initiatieven zoals het 'Beethoven' project, waarbij de overheid samen met regionale autoriteiten 2,51 miljard euro investeerde in de regio Eindhoven.

Innovatie versus goede bedrijfsvoering

Marthe Hesselmans en haar collega's van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) benadrukken in hun rapport 'Goede Zaken' dat een goed bedrijfsklimaat niet automatisch samenvalt met een goed innovatieklimaat, zegt Van Bree. Zij pleiten voor het aantrekken van innovatieve bedrijven die kunnen helpen bij het oplossen van grote uitdagingen zoals klimaatcrisis, stikstofproblematiek, en woningnood.

Om innovatie te stimuleren en nieuwe economische kansen te benutten, zijn investeringen in R&D en innovatie cruciaal. Nieuwe technologieën, producten, diensten en bedrijfsmodellen die hieruit voortkomen, kunnen de economie en de Nederlandse samenleving een nieuwe richting uitsturen. Het is zorgwekkend dat de vierde ronde van het Nationaal Groeifonds is opgeschort, gezien dit fonds, naast generieke innovatie-instrumenten zoals de WBSO en de Innovatiebox, een belangrijke stimulans vormt voor aanvullend private R&D door publieke investeringen.

Systeemverandering en Europese samenwerking

Het streven naar het Lissabon-doel van 3% R&D-uitgaven ten opzichte van het BBP en het herstel van de arbeidsproductiviteitsgroei toont de noodzaak voor een sterke, systematische inzet voor vernieuwing en innovatie. Geïsoleerd nationaal beleid is ineffectief; Europese coördinatie is cruciaal aangezien ecosystemen geen nationale grenzen respecteren. Inspiratie kan worden gehaald uit Beethovens negende symfonie, het Europese volkslied, als uitdrukking van gedeelde waarden en de taak om de Nederlandse economie en samenleving aan te passen aan veranderende omstandigheden in een veerkrachtig Europa.

Investeringen in innovatie en industriële kennis zijn de sleutel tot de toekomstige welvaart van Nederland. Door systematisch in te zetten op onderzoek en ontwikkeling kan Nederland zijn positie op de wereldmarkt verstevigen en de uitdagingen van deze tijd doeltreffend aanpakken.

Altijd op de hoogte blijven?